Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2022. Bij het opstellen van de begroting, moeten we natuurlijk rekening houden met allerlei externe ontwikkelingen die het eigen provinciale beleid beïnvloeden. Vorig jaar werd Nederland plotseling geconfronteerd met de coronapandemie. De negatieve economische gevolgen daarvan waren zeker ook in onze provincie merkbaar, mede omdat de Noord-Hollandse economie sterk op export is gericht. Ook de sociaal maatschappelijike gevolgen zijn groot. Van de eenzaamheid onder jongeren en ouderen tot de culturele sector die hard geraakt werd. Inmiddels zitten we in een nieuwe, nog altijd onzekere, fase van de pandemie, trekt de economie merkbaar aan en is ook het aantal vacatures sterk toegenomen. Op termijn biedt de coronaperiode mogelijk ook kansen voor het provinciaal beleid. Wanneer bijvoorbeeld veel mensen (deels) thuis blijven werken, is de belasting in de spits minder en neemt de CO2-uitstoot af. Ook een snellere digitalisering van bepaalde bedrijfssectoren, is een effect dat zichtbaar wordt.
De coronapandemie eiste de afgelopen anderhalf jaar begrijpelijk veel aandacht op. Daarnaast heeft onze provincie te maken met andere vraagstukken die alsmaar urgenter worden en om een oplossing vragen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de stikstofuitstoot die omlaag moet. Ook de energietransitie is een complex vraagstuk waar veel zorgen ontstaan over de ruimtelijke ingrepen die hiervoor nodig zijn. De komende jaren neemt de druk op de open ruimte in Noord-Holland sterk toe. Zo is er ook ruimte nodig voor circulaire bedrijven en initiatieven, zij zijn belangrijk voor de toekomst van onze economie. Daarnaast is het noodzaak dat er nieuwe woningen gebouwd worden, ruimte wordt gereserveerd voor waterberging en dat we de nodige omschakeling naar duurzame landbouw faciliteren. Bij deze ontwikkelingen pakken wij als provincie een coördinerende rol.
Het nieuwe regeerakkoord zal daarvoor de landelijke kaders moeten schetsen. Tegelijk zal de provincie Noord-Holland niet aarzelen om ook zelf, of samen met de andere provincies in IPO-verband, aandacht te vragen bij het kabinet voor uitvoeringsproblemen of ontoereikende financiële budgetten op provinciaal of lokaal niveau. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, de regionale energiestrategieën en ander Rijksbeleid, is de medewerking van medeoverheden van groot belang. Het is wel nodig dat zij dan adequaat toegerust worden om die rol te vervullen.

Uit de begroting en de meerjarenraming blijkt dat de provincie Noord-Holland financieel gezond is. De begroting is structureel in evenwicht en we hebben voldoende weerstandsvermogen. Dit biedt ons een mooie basis om in 2022 verder te werken aan de realisatie van onze doelstellingen. Het jaar 2022 is het laatste volledige begrotingsjaar waarvoor de ambities van het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken! als bestuurlijk richtsnoer gelden. In maart 2023 vinden er immers weer Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het College van Gedeputeerde Staten zal 2022 dan ook volop benutten, in de wetenschap dat de opgaven uit het coalitieakkoord nog niets van hun urgentie hebben verloren.

Zita Pels, gedeputeerde Financiën

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27