Samenvatting

Structureel en reëel evenwicht

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Saldo van baten en lasten

151.206

50.542

-2.136

-34.866

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-151.748

-50.767

498

15.914

Begrotingssaldo na bestemming

-542

-225

-1.639

-18.953

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

3.368

13.902

27.003

12.288

Structureel begrotingssaldo

-3.909

-14.126

-28.641

-31.240

Sluitende begroting
Uit de regel "Begrotingssaldo na bestemming " in bovenstaande tabel blijkt dat de provincie voor 2022 een sluitende begroting heeft. Ook in meerjarenperspectief is de begroting sluitend.
Structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, wordt gekeken of de structurele lasten en stortingen en onttrekkingen lager zijn dan de structurele baten. In de tabel hierboven zien we dat dit voor alle jaren het geval is. Daaruit blijkt dat de begroting 2022 een structureel evenwicht kent. Dit geldt ook voor de jaren 2023 tot en met 2025. In andere woorden: Al onze jaarlijks terugkerende lasten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Dit geeft de zekerheid dat de provincie Noord-Holland ook op de lange termijn een robuust financieel beleid heeft. De structurele baten van de provincie bestaan voornamelijk uit de provinciefondsuitkering en de motorrijtuigenbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27