Financiële begroting

Overige financiële overzichten

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk bedrag geldlening

Rente

Restantbedrag per 01-01-2022

Te verstrekken leningen in 2022

Totaal van de rente in 2022

Aflossing in 2022

Restandschuld per 31-12-2022

Laatste jaar van aflossing

Leningen aan openbare lichamen

Gemeente Hilversum (1)

18.681

variabel

16.081

-

-

-

16.081

2029

Gemeente Laren (1)

10.011

variabel

8.617

-

-

-

8.617

2029

Gemeente Gooische Meren (1)

9.877

variabel

8.502

-

-

8.502

2029

Leningen aan openbare lichamen

38.569

-

33.200

-

-

-

33.200

Leningen aan deelnemingen

Zeehaven IJmuiden N.V. (2)

635

1,80%

635

-

11

0

635

2026

Schiphol Area Development Company (3)

3.375

4,46%

1.250

-

56

-

1.250

07-2025/2027

Leningen aan deelnemingen

4.010

1.885

-

67

0

1.885

Overige langlopende leningen

Nationaal Restauratiefonds (4)

9.100

5.100

-

-

-

5.100

2060

Vila Nieuwland (5)

123

2,60%

123

-

3

-

123

2025

Collectief Agrarisch Natuurbeheer (6)

850

85

-

-

85

-

2022

Stichting Voorbereiding Pallas reactor (7)

40.000

1,50%

41.441

-

622

-

42.063

Voorziening Stichting Voorbereiding Pallas reactor (7)

-41.441

-

-

-

-42.063

Overige langlopende leningen

50.073

5.308

-

625

85

5.223

Totaal

92.652

40.393

-

692

85

40.308

Organisatie/instelling

Datum & nummer besluit PS of GS

Gemeente Hilversum (1)

976112/1013313

Gemeente Laren (1)

976112/1013313

Gemeente Gooische Meren (1)

976112/1013313

Zeehaven IJmuiden N.V. (2)

GS 21-06-2011;33454

Schiphol Area Development (3)

13 februari 2018 GS 1035658/1044807

Nationaal Restauratiefonds (4)

21-06-2011;27350

Vila Nieuwland (5)

226465/561131

Collectief Agrarisch Natuurbeheer (6)

GS 2015; 184

Stichting Voorbereiding Pallas reactor (7)

GS 309599/340912

  1. Betreft de verkoop in 2017 van het terrein Crailo aan de gemeenten Hilversum, Gooische Meren en Laren voor een bedrag van €33,2 miljoen ex.BTW (incl.BTW 38,57 mln.). Hierbij heeft de provincie NH een uitgestelde betaling verleent aan de gemeenten voor een bedrag van € 33,2 miljoen tot uiterlijk 31-12-2029, waarbij de gemeenten vrij zijn om (delen) eerder te betalen. Aan de gemeenten wordt een rentevergoeding in rekening gebracht van 0% over de eerste 6 jaar (2018-2023) en 0,4% per jaar over de tweede 6 jaar (2024-2029).
  2. Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt, welke dient tot aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningsovereenkomst heeft een looptijd tot en met 2026
  1. Dit betreft een kredietfaciliteit ad € 3.375.000 welke in maart 2018 beschikbaar is gesteld aan SADC (Schiphol Area Development Company N.V.). De andere drie aandeelhouders hebben een identieke kredietfaciliteit voor SADC gecreëerd, waardoor SADC per saldo een faciliteit heeft van in totaal € 13,5 miljoen. In 2020 is deze faciliteit voor het eerst benut, voor een bedrag ad € 1.250.000.
  2. De renteloze lening aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) vloeit voort uit de Samenwerkingsovereenkomst dd.15 november 2017 met de Stichting Nationaal Restauratiefonds ter verbreding van het Noord-Hollands Fonds voor monumenten ten bate van herbestemming, restauratie en verduurzaming van beschermde monumenten en karakteristiek vastgoed in Noord-Holland. De hoogte van het Fonds bedraagt € 9,1 mln. waarvan reeds € 5,1 mln. is gestort. Zodra de rekening-courant van het Fonds minder dan € 1 mln. bedraagt zal een 2e tranche van € 2 mln. worden gestort. Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van provinciale monumenten en stolpboerderijen. De looptijd van de overeenkomst loopt tot 2060.
     
  3. Betreft een lening t.b.v. een uitgestelde betaling door geldnemer naar aanleiding van de verkoop van de Wierschuur in het kader van het herontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.
  4. Betreft een subsidie in de vorm van een lening waarmee de recent opgerichte gecertificeerde agrarische collectieven in staat kunnen worden gesteld een bijdrage te verlenen aan agrarisch natuur-landschaps- en waterbeheer in Noord-Holland. Deze leningen zullen in 2022 worden afgelost.
  5. Aan de stichting Voorbereiding Pallas-reactor is een subsidie in de vorm van een rentedragende geldlening van € 40 miljoen verleend voor de activiteiten in de voorbereidingsfase van de Pallas-reactor. Voor de verstrekte lening is een verliesvoorziening getroffen tot hetzelfde bedrag van de uitstaande lening.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27