Bijlagen

Bronvermelding

 

Beeld Begroting 2022

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Bestandsnaam

Opening

Paviljoen Welgelegen

Annoesjka Brohm

NH011825

Voorwoord

Paviljoen Welgelegen

Annoesjka Brohm

NH011827

Foto Zita Pels

Bas Beentjes

NH017397

Overzicht Samenvatting

Financiële begroting in één oogopslag

Fietser op brug

Concrete Bouw Fotografie

NH015903

Structureel en reëel evenwicht

Mensen op treinstation 

Dirk-Jan van Dijk 

NH016427

Overzicht financiële ontwikkelingen

Vogels in de lucht

Bas Beentjes

NH016120

Leeswijzer

Bibliotheek

Merlin Daleman

NH000602

Overzicht programma's

Openbaar bestuur

PS-zaal

Bart Homburg

NH012962

Onze Ambitie

PS-zaal

Bart Homburg

Budgettabel

PS-zaal

Bart Homburg

Verbonden partijen

PS-zaal

Bart Homburg

Beleidsindicatoren

PS-zaal

Bart Homburg

Organiseren van provinciaal bestuur

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

NH011616

> Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

> Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

> Kwaliteit van beleid borgen

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

> Integriteit borgen en toetsen

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

> Budgettabel

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Krokussen bij Welgelegen

Caroline Dubbe

NH017771

> Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren

Krokussen bij Welgelegen

Caroline Dubbe

> Interbestuurlijk toezicht uitoefenen

Krokussen bij Welgelegen

Caroline Dubbe

> Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren

Krokussen bij Welgelegen

Caroline Dubbe

> Budgettabel

Krokussen bij Welgelegen

Caroline Dubbe

Verzekeren van veiligheid

Broek in Waterland luchtfoto

Pieter Franken

NH014885

> Toezien op tunnelveiligheid en adviseren bij crises

Broek in Waterland luchtfoto

Pieter Franken

> Risicokaart beheren

Broek in Waterland luchtfoto

Pieter Franken

> Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

Broek in Waterland luchtfoto

Pieter Franken

> Budgettabel

Broek in Waterland luchtfoto

Pieter Franken

Representeren van provinciaal bestuur

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

NH011614

> Bestuurshandelingen communiceren

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

> Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

> Budgettabel

Provinciehuis, Dreef

Bas Beentjes

Klimaat en Milieu

Schoorl zonnepanelen

Bas Beentjes

NH017457

Onze ambitie

Schoorl zonnepanelen

Bas Beentjes

Budgettabel

Schoorl zonnepanelen

Bas Beentjes

Verbonden partijen

Schoorl zonnepanelen

Bas Beentjes

Beleidsindicatoren

Schoorl zonnepanelen

Bas Beentjes

Bijdragen aan de energietransitie

Zonnepanelen leggen

Johannes Abeling

NH017436

> Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen

Zonnepanelen leggen

Johannes Abeling

> Bijdragen aan de warmte transitie

Zonnepanelen leggen

Johannes Abeling

> Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

Zonnepanelen leggen

Johannes Abeling

> Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie

Zonnepanelen leggen

Johannes Abeling

> Budgettabel

Zonnepanelen leggen

Johannes Abeling

Bevorderen gezonde leefomgeving

Fietsers in landschap

Johannes Abeling

NH016779

> VHT-taken uitvoeren en coördineren

Fietsers in landschap

Johannes Abeling

> Gezonde leefomgeving bevorderen

Fietsers in landschap

Johannes Abeling

> Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

Fietsers in landschap

Johannes Abeling

> Budgettabel

Fietsers in landschap

Johannes Abeling

Ruimte en Water

Pier IJmuiden 

Bas Beentjes 

NH015862

Onze Ambitie

Pier IJmuiden 

Bas Beentjes 

Budgettabel

Pier IJmuiden 

Bas Beentjes 

Verbonden partijen

Pier IJmuiden 

Bas Beentjes 

Beleidsindicatoren

Pier IJmuiden 

Bas Beentjes 

Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Amsterdam station

Mathijs Wessing

NH013991

> Omgevingsvisie en omgevingswet uitdragen

Amsterdam station

Mathijs Wessing

> Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

Amsterdam station

Mathijs Wessing

> Budgettabel

Amsterdam station

Mathijs Wessing

Uitvoeren ruimtelijk beleid

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

NH013202

> Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

> Beleid luchthavens uitvoeren

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

> Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

> Ruimtelijke structuur versterken

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

> Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

> Budgettabel

Haven Amsterdam

Bas Beentjes

Bijdragen aan betaalbaar en toekomstbestendig wonen

Woningen Alkmaar

Bas Beentjes

NH011592

> Afstemming en regionale programmering woningbouw

Woningen Alkmaar

Bas Beentjes

> Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

Woningen Alkmaar

Bas Beentjes

> Budgettabel

Woningen Alkmaar

Bas Beentjes

Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptatie

Stiltegebied Den Oever

Bas Beentjes

NH016147

> Kaders stellen voor regionale keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

Stiltegebied Den Oever

Bas Beentjes

> Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

Stiltegebied Den Oever

Bas Beentjes

> Bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren regionale opgaven klimaatadaptatie

Stiltegebied Den Oever

Bas Beentjes

> Budgettabel

Stiltegebied Den Oever

Bas Beentjes

Verbeteren kwaliteit water en benutten en beheren water

De kwal - Castricum

Voor liefhebbers - gemeente Castricum

NH017347

> Schoon en voldoende grondwater bevorderen

De kwal - Castricum

Voor liefhebbers - gemeente Castricum

> Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

De kwal - Castricum

Voor liefhebbers - gemeente Castricum

> Waterrecreatie stimuleren

De kwal - Castricum

Voor liefhebbers - gemeente Castricum

> Budgettabel

De kwal - Castricum

Voor liefhebbers - gemeente Castricum

Bereikbaarheid

Weg bij Hoofddorp 

Bas Beentjes 

NH013556

Onze Ambitie

Weg bij Hoofddorp 

Bas Beentjes 

Budgettabel

Weg bij Hoofddorp 

Bas Beentjes 

Verbonden partijen

Weg bij Hoofddorp 

Bas Beentjes 

Beleidsindicatoren

Weg bij Hoofddorp 

Bas Beentjes 

Mobiliteitsbeleid en - strategie opstellen en uitvoeren

Provinciale weg, Hoorn

Bas Beentjes

NH013608

> Mobiliteitsbeleid en - strategie opstellen

Provinciale weg, Hoorn

Bas Beentjes

> Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren

Provinciale weg, Hoorn

Bas Beentjes

> Investeringsstrategie en meerjarenprogramma`s prov. infrastructuur opstellen

Provinciale weg, Hoorn

Bas Beentjes

> Budgettabel

Provinciale weg, Hoorn

Bas Beentjes

Openbaar vervoer waarborgen

Bus door landschap

Bas Beentjes

NH011960

> OV - concessies beheren en verlenen

Bus en fiets

Bas Beentjes

> Budgettabel

Bus en fiets

Bas Beentjes

Gebruik infrastructurele netwerken optimaliseren

Aalsmeer busverbinding

Bas Beentjes

NH011956

> Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

Aalsmeer busverbinding

Bas Beentjes

> Centrales beheren en in stand houden

Aalsmeer busverbinding

Bas Beentjes

> Budgettabel

Aalsmeer busverbinding

Bas Beentjes

Provinciale infrastructuur in stand houden en ontwikkelen

Viaduct Nauerna

Ruud Karstens

NH000376

> Beheerstrategie en meerjarenprogramma`s opstellen

> Studiefase verbeter - en uitbreidingsprojecten uitvoeren 

> Studiefase vervangingsprojecten uitvoeren 

> Plan - en realisatiefase infrastructuurprojecten uitvoeren

Station Alkmaar

Dirk-Jan van Dijk

NH017581

> Infrastructuur beheren en in stand houden

Station Alkmaar

Dirk-Jan van Dijk

> Vaarwegen beheren en in stand houden

Station Alkmaar

Dirk-Jan van Dijk

> Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren

Station Alkmaar

Dirk-Jan van Dijk

> Budgettabel

Station Alkmaar

Dirk-Jan van Dijk

Groen

Bollenteler 

Wieneke Hofland 

NH013777

Onze Ambitie

Bollenteler 

Wieneke Hofland 

Budgettabel

Bollenteler 

Wieneke Hofland 

Verbonden partijen

Bollenteler 

Wieneke Hofland 

Beleidsindicatoren

Bollenteler 

Wieneke Hofland 

Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Twiske

Michiel Wijnbergh

NH017912

> Beschermen en ontwikkelen van NNN en Nature 2000 gebieden

Twiske

Michiel Wijnbergh

> Programma Groene Uitweg uitvoeren

Twiske

Michiel Wijnbergh

> Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

Twiske

Michiel Wijnbergh

> Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

Twiske

Michiel Wijnbergh

> Budgettabel

Twiske

Michiel Wijnbergh

Beheren van de groenstructuur

Hert

Ruud Karstens

NH006078

> NNN en agrarische natuur beheren

Hert

Ruud Karstens

> Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

Hert

Ruud Karstens

> Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

Hert

Ruud Karstens

> Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren

Hert

Ruud Karstens

> Budgettabel

Hert

Ruud Karstens

Betrekken van onze partners bij de bescherming en beheer van groen

Bermbloemen

OORgineel

NH017252

> Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

Bermbloemen

OORgineel

> Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

Bermbloemen

OORgineel

> Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

Bermbloemen

OORgineel

> Budgettabel

Bermbloemen

OORgineel

Economie, Cultuur en Welzijn

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Onze Ambitie

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

Budgettabel

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

Verbonden partijen

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

Beleidsindicatoren

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

NH016634

> Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

> Een innovatief klimaat bevorderen

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

> Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmarkt bevorderen

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

> Een duurzame agrosector behouden en versterken

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

> Europese landbouwprojecten co-financieren

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

> Budgettabel

Mensen op de markt 

Dirk-Jan van Dijk 

Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Havenmuseum IJmond

Elmer van der Marel

NH016194

> Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

Havenmuseum IJmond

Elmer van der Marel

> Budgettabel

Havenmuseum IJmond

Elmer van der Marel

Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Weiland

Bas Beentjes

NH011697

> Cultuurhistorische waarden landschap versterken

Weiland

Bas Beentjes

> Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

Weiland

Bas Beentjes

> Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

Weiland

Bas Beentjes

> Budgettabel

Weiland

Bas Beentjes

Behouden en ontwikkelen erfgoed

Fort Weesp

Ruud van Zonneveld

NH011697

> Investeren in behoud en herbestemming monumenten

Fort Weesp

Ruud van Zonneveld

> UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

Fort Weesp

Ruud van Zonneveld

> Budgettabel

Fort Weesp

Ruud van Zonneveld

Uitvoeren welzijnstaken

Basketballers

Dirk-Jan van Dijk

NH016335

> Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen

Basketballers

Dirk-Jan van Dijk

> Budgettabel

Basketballers

Dirk-Jan van Dijk

Economisch herstel en duurzaamheid

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Onze Ambitie

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Budgettabel

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Verbonden partijen

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Beleidsindicatoren

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

> Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

> Budgettabel

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

NH011671

Overzicht van structurele algemene dekkingsmiddelen

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

Budgettabel

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

Lokale heffingen

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

Uitkering provinciefonds

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

Dividend

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

Financieringsfunctie

Erfgoedpark de Hoop

Loek Buter

NH017796

Overige algemene dekkingsmiddelen

Erfgoedpark de Hoop

Loek Buter

Onvoorzien

Erfgoedpark de Hoop

Loek Buter

Vennootschapsbelasting

Erfgoedpark de Hoop

Loek Buter

Overhead

Erfgoedpark de Hoop

Loek Buter

Bedrijfsvoering

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

NH005453

Budgettabel

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

Stelposten

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

Bedrijfsvoering realiseren

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

Decentrale arbeidsvoorwaarden

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

Afrekeningsverschillen

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

Algemene reserve beheren

Kantoor Dreef

Provincie Noord-Holland

Overzicht paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Fietser N513

Bas Beentjes

NH016888

Beleid

Fietser N513

Bas Beentjes

Visie

Fietser N513

Bas Beentjes

Risico's

Fietser N513

Bas Beentjes

Verloop risico's

Fietser N513

Bas Beentjes

Berekening risico's

Fietser N513

Bas Beentjes

Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Fietser N513

Bas Beentjes

Kengetallen

Fietser N513

Bas Beentjes

Onderhoud kapitaalgoederen

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes

NH012082

Infrastructuur

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes

Gebouwen

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes

Financiering

Woningbouw in Hoofddorp

Ted Jansen

NH018264

Schatkistbankieren

Woningbouw in Hoofddorp

Ted Jansen

Kasgeldlimiet

Woningbouw in Hoofddorp

Ted Jansen

Bedrijfsvoering

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

NH008422

Digitalisering

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Communicatie

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Personeel en Organisatie

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Inkoop

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Planning en Control

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Fiscaliteit

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Kosten Bedrijfsvoering

Hardloper bij molen

Martijn Beekman

Verbonden partijen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

NH008286

A. Deelnemingen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

B. Gemeenschappelijke regelingen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

C. Overige verbonden partijen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Sturen op bijdrage aan provinciale doelen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Relevante ontwikkelingen verbonden partijen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Uitgaven

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Inkomsten

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Leningen en garantstellingen verstrekt aan verbonden partijen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Risico's verbonden aan verbonden partijen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Overzicht verbonden partijen

Pont Noordzeekanaal 

Martijn Beekman 

Grondbeleid

Texel

Loek Buter

NH017803

Natuur

Texel

Loek Buter

Kavelruil

Texel

Loek Buter

Infrastructuur

Texel

Loek Buter

Grondbanken

Texel

Loek Buter

Strategische grondaankopen

Texel

Loek Buter

Beheer en verkoop

Texel

Loek Buter

Verantwoording GS aan PS

Texel

Loek Buter

Overzicht provinciale gronden op balans

Texel

Loek Buter

Provinciale heffingen

Provinciale weg met auto's 

Loek Buter

NH017918

Onderbouwing per heffing

Provinciale weg met auto's 

Loek Buter

Opbrengst belastingen en lokale heffingen

Provinciale weg met auto's 

Loek Buter

Overzicht financiële begroting

Inleiding

Zuidas

Bas Beentjes

NH011814

Meerjarenraming 2022-2025

Openbaar bestuur

PS-zaal

Bart Homburg

NH012946

Klimaat en Milieu

Schoorl zonnepanelen

Bas Beentjes

NH017457

Ruimte en Water

Pier IJmuiden 

Bas Beentjes 

NH015862

Bereikbaarheid

Weg bij Hoofddorp 

Bas Beentjes 

NH013556

Groen

Bollenteler 

Wieneke Hofland 

NH013777

Economie, Cultuur en Welzijn

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Economisch herstel en duurzaamheid

Zaandam centrum

Annoesjka Brohm

NH017108

Overzicht Financiën en bedrijfsvoering 

Houtpleinkantoor 

Bas Beentjes 

NH011671

Totaal 2022 t/m 2025

Bijen

Damien Tupinier

NH017091

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Bus met windmolens 

Bas Beentjes 

NH013412

Verklaring van aanmerkelijke verschillen

Zuidas

Merlin Daleman

NH000157

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Zuidas

Merlin Daleman

Structureel en reëel evenwicht

Winkelgebied Purmerend

Dirk-Jan van Dijk

NH016651

> Incidentele baten en lasten

Winkelgebied Purmerend

Dirk-Jan van Dijk

> Structurele baten en lasten

Winkelgebied Purmerend

Dirk-Jan van Dijk

EMU saldo

Winkelgebied Purmerend

Dirk-Jan van Dijk

Uiteenzetting financiële positie

Opbouw van het begrotingssaldo

Wegafzetting

Concrete Bouw Fotografie

NH015904

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Wegafzetting

Concrete Bouw Fotografie

Investeringen

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

NH016057

Activa

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

kapitaallasten

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

Financiering

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

Stand en mutaties van reserves

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

Stand en mutaties van de voorzieningen

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

Staat van het verloop van de voorzieningen

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

Toelichting op de voorzieningen

Wogmeer, luchtfoto

Aerovista Luchtfotografie

Overige financiële overzichten

Pijlen 

Concrete Bouw Fotografie 

NH015910

Langlopende leningen

Pijlen 

Concrete Bouw Fotografie 

Investeringskredieten

Pijlen 

Concrete Bouw Fotografie 

Staat van gewaarborgde leningen

Pijlen 

Concrete Bouw Fotografie 

Overzicht van lasten en baten per taakveld

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Fietsenrek 

Mathijs Wessing 

NH013989

Overzicht bijlagen

Bestuur en directie

Paviljoen Welgelegen

Annoesjka Brohm

NH011827

Noord-Holland in feiten en cijfers

Vrouw in auto

 Bas Beentjes 

NH012097

Waar zijn wij te bereiken

Rij auto's

 Bas Beentjes 

NH012093

Lijst met gemeenten

Wegwijzers 

 Mark Eker 

NH003945

Bronvermelding

Laarzen

OORgineel

NH014984

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27