Programma's

Groen

Doelenboom

5. Groen

5.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

5.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden

5.1.2 Programma Groene uitweg uitvoeren

5.1.3 Programma Oostelijke vechtplassen uitvoeren

5.1.4 Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

5.2 Beheren van de groenstructuur

5.2.1 NNN en agrarische natuur beheren

5.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

5.2.3 Uitvoeren geven aan de Wet natuurbescherming

5.2.4 Tegemoetkoming faunaschade uitkeren

5.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

5.3.1 Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

5.3.2 Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

5.3.3 Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

177.501

21,6 %

Baten

99.238

12,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27