Samenvatting

Financiële begroting in één oogopslag

Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Min is voordelig

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

1 Openbaar bestuur

21.437

20.599

20.172

20.082

2 Klimaat en Milieu

45.940

41.358

35.139

32.644

3 Ruimte en Water

28.354

17.412

10.404

9.728

4 Bereikbaarheid

238.764

190.996

176.576

174.950

5 Groen

132.630

96.803

90.256

67.939

6 Economie, cultuur en welzijn

37.638

32.636

24.851

19.028

7 Economisch herstel en duurzaamheid

17.425

16.325

0

0

8 Overzicht Financien en bedrijfsvoering

-370.982

-365.587

-359.534

-359.237

Totaal saldo van baten en lasten

151.206

50.542

-2.136

-34.866

Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

Min is voordelig

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Stortingen

158.337

138.398

103.153

116.406

Onttrekkingen

-310.085

-189.164

-102.655

-100.492

Totaal mutaties reserves

-151.748

-50.767

498

15.914

Begrotingsresultaat (saldo van baten
en lasten + mutaties reserves)

-542

-225

-1.639

-18.953

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27