Samenvatting

Overzicht financiële ontwikkelingen

De tabel hieronder laat het verloop van het begrotingssaldo zien ten opzichte van de vigerende meerjarenraming (begroting 2021).
Verloop begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vigerende meerjarenraming

-3.135

-4.142

-21.994

-35.161

Bijstellingen kaderbrief 2022

3.135

4.142

16.753

12.254

Bijstellingen begroting 2022

-542

-225

3.602

3.954

Begrotingsaldo 2022

-542

-225

-1.639

-18.953

De wijzigingen in deze begroting ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn voornamelijk het gevolg van de verwerking van de financiële kaders en de voorstellen zoals geschetst in de kaderbrief 2022. Deze begroting bevat echter ook een aantal nieuwe ontwikkelingen.  Het betreffen met name exogene en onvermijdelijke bijstellingen. De mutaties die nieuw zijn in deze begroting zijn hieronder nader gespecificeerd en toegelicht.

Totaaloverzicht bijstellingen begrotingssaldo in deze begroting (bedragen x € 1.000)

Operationeel doel en toelichting begrotingsmutatie
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren
Met ingang van 1 juli 2021 zijn de tarieven voor proces- en griffiekosten met 40% verhoogd

13

13

13

13

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren
In de stuurgroep Water zijn in januari 2021 afspraken gemaakt tussen het Rijk en de decentrale overheden over de intensivering van VTH taken, met name rond de lozing van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) in het water. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het niveau van de VTH-taak uitoefening ontoereikend is. In dit kader is door de provincie Noord-Holland in overleg met de OD-NZKG een voorstel (pilot) ontwikkeld. Dit heeft in 2021 geleid tot het aannemen van een gespecialiseerde medewerker die als eerste taak (in 2021) heeft om een definitieve aanpak voor te stellen. De structurele verhoging van de provinciale uitgaven ten behoeve van deze intensivering bedraagt € 286.000,-. Deze uitgaven kunnen in de resterende coalitieperiode (2022 en 2023) gedekt worden vanuit de reserves Klimaatadaptatie (totaal € 418.000) en de reserve meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling (€ 154.000). Daarna worden deze uitgaven ten laste van de algemene middelen gebracht

-

-

286

286

3.5.2 Grondbeleid uitvoeren ten behoeve van provinciale doelen
De raming voor de huuropbrengsten wordt geactualiseerd (verlaagd) op basis van de realisatie 2020 en de meerjarenprognose

509

513

443

443

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen
De uitgaven aan de OV concessies werden tot en met 2021 gedekt via de reserve OV projecten. Jaarlijks werd een even groot bedrag gestort en weer onttrokken aan de reserve. Omdat het structurele en relatief constante uitgaven betreffen is het gebruik van een reserve voor deze uitgaven, conform de nota reserves 2018, niet nodig en wenselijk. In de begroting 2022 wordt voorgesteld de OV concessies uit de reguliere begroting te dekken. Dit leidt tot een relatief kleine bijstelling van de begrote uitgaven per jaarschijf omdat de eerder begrote storting in de reserve OV projecten niet precies gelijk was aan de daadwerkelijk verwachte uitgaven .

67

44

-143

-408

4.3.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren
De kosten voor de leasewagens van de weginspecteurs zijn gestegen

28

28

28

28

4.4.4 Plan en realisatiefase infrastructuur uitvoeren
Er wordt in de begroting structureel € 10.000 bijgeraamd voor nagekomen kosten op reeds afgesloten projecten

10

10

10

10

4.4.5 Infrastructuur beheren en in stand houden

 • Het budget voor de schades aan wegen wordt structureel met € 71.000 verhoogd
 • Daarnaast zijn de begrote kosten voor de gebiedscontracten opnieuw berekend en bijgesteld op basis van de verwachte omvang van het areaal.

108

640

853

981

4.4.6 Vaarwegen beheren en in stand houden

 • Het budget voor de schades aan vaarwegen wordt met € 150.00 verhoogd.
 • Het budget voor de gebiedscontracten wordt met € 135.000 verhoogd

285

285

285

285

6.1.3 Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmarkt bevorderen
Betreft een verschuiving van € 150.000 van de middelen vanuit het coalitieakkoord ten behoeve van de arbeidsmarkt vanuit 2023 naar 2021 (tweede begrotingswijziging)

-

-150

-

-

6.3.3 Behouden van kwaliteit van het cultuurlandschap

 • De uitgaven ten behoeve van Kaap Skil verschuiven over de tijd.
  2021: - € 300.000 (tweede begrotingswijziging)
  2022: + € 500.000
  2023: - € 200.000

500

-200

6.5.1 Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen
betreft een verschuiving van lasten over de tijd. In 2020 is € 75.000 minder besteed en voorgesteld wordt dit budget verspreid over de jaren 2021-2023 toe te voegen aan de begroting.

25

25

-

-

8.1.2 Uitkering provinciefonds
De inkomsten uit het provinciefonds worden bijgesteld op basis van de meicrculaire 2021. Dit leidt tot een voordeel in 2022 en 2023 en een nadeel in 2024 en 2025.

-1.441

-116

1.006

1.364

8.1.4 Financieringsfunctie
De rentebaten op verstrekte leningen nemen met € 76.000 toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is een nieuw verstrekte lening aan SADC. Daarnaast zijn er diverse kleinere wijzigingen.

-76

-76

-76

-76

8.1.7 Vennootschapsbelasting
Op basis van de geactualiseerde winstverwachting van Polanenpark is de te betalen vennootschapsbelasting bijgesteld.

975

78

-76

-76

8.1.8 Overhead
De begrote onttrekkingen aan de reserve huisvesting en de reserve bedrijfsvoering stonden nog niet voor alle jaarschijven juist in de begroting. Dit wordt middels deze mutatie gecorrigeerd.

0

37

0

-1.345

8.2.1 Stelposten
Betreft een kleine correctie op de stelpost Macro economische tegenvallers

45

-

-

-

Diverse operationele doelen
De kapitaallasten zijn opnieuw berekend en geactualiseerd op basis van de verwachte opleverdata van projecten.  De bijstelling in deze begroting wordt veroorzaakt door een verschuiving van de opleverdatum van een aantal projecten naar latere jaren. Omdat de provincie, conform de financiële verordening, start met afschrijven in het jaar na oplevering van een project leidt dit tot verschuivingen in de begrote kapitaallasten per jaar.

-1.826

-1.921

208

1.634

Diverse operationele doelen
De verwachte opbrengsten uit leges zijn geactualiseerd. Deze inkomsten zijn verspreid over meerdere operationeel doelen.
De volgende oorzaken leiden tot een verlaging van de begrote leges opbrengsten;

 • De legesopbrengsten WABO worden naar beneden gesteld. De begroting is gebaseerd op het aantal verwachte  aanvragen zoals die door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is opgegeven.  
 • De begrote leges opbrengsten Wet Natuurbescherming worden naar beneden bijgesteld. Dit in verband met de opgenomen vrijstelling voor stikstof-gerelateerde aanvragen. ( dit n.a.v. een uitspraak RvS).
 • De begrote leges worden omhoog bijgesteld als gevolg van de meer kostendekkende tarieven voor met name de leges wegen- en vaarwegen.

235

565

765

815

Totaal mutaties begroting 2022

-542

-225

3.602

3.954

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27