Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Programma 2 Klimaat en Milieu

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2022

2.1.1

OCAP BV/CO2 vervloeier en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag

€ 3.000.000

Toelichting
Met een subsidie van € 3 mln aan OCAP BV wordt een (1) de CO2 leiding van OCAP doorgetrokken naar het AEB terrein in de Haven van Amsterdam, (2) wordt een CO2-vervloeingsinstallatie aldaar gebouwd en (3) wordt de vloeibare CO2 via een minigrid op glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord verspreid. De CO2 komt gasvormig via de OCAP leiding van de Rotterdamse haven maar zal in de toekomst ook van AEB worden onttrokken. Daarvoor zijn nog extra investeringen nodig. Daarmee kan de glastuinbouw verder verduurzamen en wordt CO2 uitstoot vanuit de industrie nuttig ingezet. Het project maakt onderdeel uit van het pakket voor ‘Energietransitie’ vanuit motie 2017-110, maar heeft enige vertraging opgelopen. Het project zal aan de Europese Commissie worden voorgelegd voor goedkeuring vanwege staatssteun.

2.1.2

Dutch Data Association (DDA), Ondersteuning versnelling restwarmteprojecten datacenters

€40.000

Toelichting
De brancheorganisatie DDA is actief op het gebied van restwarmte. Om restwarmteprojecten van de grond te krijgen en lopende projecten het nodige tempo te geven heeft het DDA (de brancheorganisatie voor alle datacenters) ondersteuning ingehuurd. De vraag is op dit moment groter dan geleverd kan worden. Om deze overvraging aan te kunnen willen ze de inhuur  uitbreiden. Als provincie kunnen we bijdragen in deze ondersteuning om te voorkomen dat warmteprojecten niet opgepakt worden of lopende trajecten komen stil te liggen.

2.1.4

C-creators, uitvoeren activiteiten voor circulaire economie

€ 70.000

Toelichting
Partnerbijdrage aan stichting C-Creator die als doel heeft circulariteit in de bouw te vergroten en op te schalen. Hiervoor organiseert C -Creators onder meer kennisuitwisseling tussen markt, overheden en kennisinstellingen zoals een programma voor circulair renoveren bij woningbouwcorporaties en communities of practice voor o.a. gemeenten.

2.2.1

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ecologische effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) installaties

€ 150.000

Toelichting
In het klimaatakkoord is afgesproken dat de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving wordt verduurzaamd. Een deel van de gebouwen kan worden verwarmd met warmte gewonnen uit oppervlakte water. De provincie draagt bij aan onderzoek van de waterschappen naar de ecologische effecten van het winnen van energie uit oppervlakte water.

2.2.1

OD NZKG, omgevingsbeleid

€ 76.000

Toelichting
De ODNZKG geeft namens het bevoegd gezag ruimte bij het komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed en levert een bijdrage aan de veilige leefomgeving.

Programma 3 Ruimte en Water

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2022

3.2.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

€ 112.500

Toelichting
Het betreft een reservering voor de provinciale bijdrage aan de Governancestructuur rond Schiphol.

3.3.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis

€ 40.767

Toelichting
Dorpswerk NH ontwikkelt een gespreks- en werkmethode zodat dorpen en dorpshuizen een passend toekomstplan kunnen ontwikkelen en voert deze uit. Hierin worden vanuit de invalshoek van de Omgevingswet een groot aantal thema’s behandeld die spelen binnen dorpen in zowel het fysieke als sociale domein.

3.3.2

Gemeente Weesp, Bloemendalerpolder

 € 2.170.000

Toelichting
Bij de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder zijn er vanwege de ligging nabij het spoor geluidsschermen nodig om woningbouw hier mogelijk te maken. Recent is gebleken dat deze hoger moeten zijn dan waar rekening mee was gehouden, om aan de geluidsnormen te voldoen. Rijk, gemeente, vervoersregio en provincie dragen bij aan de extra kosten om vertraging van de woningbouw te voorkomen.

3.3.2

Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld

€ 2.775.000

Toelichting
Zaandam Kogerveld maakt onderdeel uit van de Hoornse lijn (traject Zaandam-Hoorn). Samen met gemeenten, Vervoerregio, de spoorsector en het ministerie van IenW en BZK werken we aan optimalisatie van de lijn, o.a. door vanuit OV-knooppunten en versnelling woningbouw bij te dragen aan de gebiedsontwikkeling Kogerveld. Deze subsidie is onderdeel van eerdere afspraken over de gebiedsontwikkeling rond het OV-knooppunt Kogerveld.

3.5.2

Fresh-M, verzamelen gegeven zoet-, zout en grondwater

€ 300.000

Toelichting
In grote delen van de kuststrook komt ondiep brak en zout grondwater voor, afgewisseld met zoet grondwater. Daarnaast is, wat verder van de kust, grondwater aanwezig in diepere lagen die van cruciaal belang zijn voor de drinkwatervoorziening.

In het project Freshem worden er gegevens verzameld door middel van een meetinstrument onder een helikopter. Dit resulteert in een gedetailleerd driedimensionale verdeling van zoet en zout grondwater en van kleilagen (tot wel 100-200m diep) die het grondwater beschermen.
De resultaten van dit project zorgen ervoor dat onderbouwde beslissingen over duurzaam grondwaterbeheer genomen kunnen worden die gebaseerd zijn op gedetailleerde en up-to-date informatie.

3.5.3

Gemeente Hoorn, Maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

€ 72.600

Toelichting
Voor een betere doorvaart van de waterrecreatie in de zomer op het Markermeer en IJmeer door het maaien van waterplanten op Noord-Hollands grondgebied

Programma 4 Bereikbaarheid

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2022

4.5.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer,Bijdrage 2022

€ 50.000

Toelichting:
Jaarlijkse bijdrage aan het overlegorgaan

4.1.2

Gemeente Huizen,Intergraal inpassingsplan HOV Huizen

€ 2.200.000

Toelichting:
Inpassing HOV in gemeente met aandacht voor fietsnetwerk, ketenreis en veiligheid

4.1.2

Gemeente Zaanstad;  Rondweg Assendelft

€ 1.300.000

Toelichting:
Verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en Noorderweg

4.1.2

Gemeente Alkmaar: Bergerweg

Toelichting:
Verbetering doorstroming OV en veiligheid Bergerweg

€ 550.000

4.1.2

Gemeente Alkmaar: Haven Boekelermeer
Toelichting:
Aanleg (overslag) haven met keergelegenheid op Noord-Hollands kanaal

€ 7.500.000

4.1.2

Vervoerregio Amsterdam: N516 AVANT
Toelichting:
N516 AVANT voor fietsinfra

€ 4.500.000

4.1.2

Gemeente Zaanstad: Duurzaamheidsmaatregelen Zaanbrug
Toelichting:
Verduurzaming infrastructuur

€ 240.000

Programma 5 Groen

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2022

5.1.1

Gemeente Schagen, Boskerpark realisatie NNN inrichting (NHN16)

Toelichting:
NNN inrichting

€ 247.000

5.1.1

Landschap Noord-Holland, NNN inrichting Zandpolder (NHN17)

Toelichting:
NNN inrichting

€ 350.000

5.1.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Uitgeester- en Heemskerkerbroek
Toelichting:
Diverse maatregelen om de waterkwaliteit in dit KRW-oppervlaktewaterlichaam te verbeteren.

€ 700.000

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Aanlegplaatsen trekvaart Muiden

€ 420.000

Toelichting:
Aanlegvoorzieningen voor bootjes/sloepjes in de Muidertrekvaart en bij het Muizenfort. Inclusief het natuurvriendelijk inrichten van de oevers

5.1.2

Gemeente Gooise Meren , Biodiversiteit kernen

€ 70.000

Toelichting:
Het versterken van de ecologische routes door Gooise Meren door de aanleg van fijnmazige faunaverbindingen onder het wegennet

5.1.2

LTO-projecten, Boer actief in de Groene Uitweg
Toelichting:
Het betrekken van burgers bij het boerenbedrijfsleven, waaronder "voedseleducatie voor kinderen" en "open dagen, excursies en stages", en het coachen van jonge ondernemers

€ 80.000

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Entree Muiden

Toelichting:
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van toegang van Muiden vanaf de A1: zichtbaar maken van de vesting, realiseren looproutes, verbeteren veiligheid (oversteek vanaf parkeerplaats 1)

€ 1.354.500

5.1.2

Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving
Toelichting:
Realisatie van een uitkijkpunt op de locatie "bunker Radioweg", om de geschiedenis van deze plek en het ontstaan van het landschap in de omgeving zichtbaar te maken

€ 63.910

5.1.2

Staatsbosbeheer, klimaatbos Diemerscheg fase 2
Toelichting:
Realisatie nat klimaatbos, gecombineerd met onderzoek naar reductie van CO2 uitstoot en bodemdaling

€ 450.000

5.1.2

Natuurmonumenten, Linielandschap fort Nigtevecht
Toelichting:
Realisatie wandelpad tussen de forten Nigtevecht en Abcoude, inclusief informatiepanelen bij de coupures (Velterslaan) en het consolideren van enkele nevenbatterijen

€ 48.895

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West
Toelichting:
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Muiden noordwest, waaronder recreatieve routes, waterrecreatie buiten de sluis, herbestemming Westbatterij, aansluiting op de Natuurboulevard

€ 1.850.000

5.1.2

Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2
Toelichting:
Het verbeteren van de entree van het slot en de aansluiting op de vestingwallen van Muiden. Realisatie van voorzieningen voor bezoekers, waaronder rolstoeltoegankelijkheid

€ 457.000

5.1.2

Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurboulevard 2.0
Toelichting:
Aanvulling op de bestaande boulevard, tussen Muiderberg en Naarden, het verbeteren van het wandelpad Diemen-Muiden, bewegwijziering Naarden - Huizen en ecologische maatregelen IJmeerkust

€ 1.050.000

5.1.2

Gemeente Wijdemeren, Recreatieve kwaliteit 's-Graveland
Toelichting:
Restauratie (en openstelling) buitenplaats Trompenburgh, verbetering publiekstoegang en (water)recreatieve toegankelijkheid richting Kortenhoef en 's-Graveland

€ 1.800.000

5.1.2

Gemeente Amsterdam, Rondje Diemerscheg
Toelichting:
Onderzoek naar, en realisatie van, een fiets- en wandelronde Diemerscheg inclusief kleinschalige recreatieve voorzieningen (bankjes, watertappunten e.d.) en promotie.

€ 70.000

5.1.2

Regio Gooi en Vechtstreek, Vaarnetwerk
Toelichting:
Het versterken van het regionale kanonetwerk, het faciliteren van elektrisch varen en het beleefbaar maken van historische waterlopen en onderdelen van vestingwerken.

€ 142.500

5.1.2

Gemeente Gooise Meren, Waterpoort Vecht
Toelichting;
Realisatie natuuroever en fauna-uittreedplaatsen aan de Vecht, inclusief aanlegvoorzieningen, steigerwerk en voorzieningen voor elektrisch varen

€ 265.000

5.1.4

Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Toelichting:
Dit programma heeft tot doel om het platteland een impuls te geven wat betreft biodiversiteit, water, bodem etc.

€ 1.020.000

5.2.1

Goois natuurreservaat, participantenbijdrage Noord-Holland
Toelichting:
Betreft participantenbijdrage Noord-Holland op basis van de ‘Overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden m.b.t. de “Stichting Goois Natuurreservaat” ’. Zie ook onder ’Programma 5 Groen’ de paragraaf ‘Verbonden partijen’

€ 896.000

5.2.1

Stichting Natuurcollectief Noord-Holland, Begeleiding kleine natuurbeheerders

Toelichting:
Stichting natuurcollectief Noord-Holland doet de administratie voor kleine beheerders die deelnemen aan natuurbeheer.

€ 35.000

5.2.2

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan
Toelichting:
De subsidie is ten behoeve van het uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan. Die omvat o.a. communicatie, beheer en de organisatie van het NP.

157.789

5.2.2

Nationaal Park Duinen van Texel, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan.
Toelichting:
De subsidie is ten behoeve van het uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan. Die omvat o.a. communicatie, beheer en de organisatie van het NP.

€ 166.530

5.2.4

Faunabeheereenheid, faunabeleid van de provincie Noord-Holland
Toelichting:
De FBE heeft een wettelijke uitvoerende taak in de uitvoering van het faunabeheer. Het gaat hier o.a. om het bijhouden van de stand van in het wild levende dieren, het opstellen van faunabeheerplannen, het machtigen van wildbeheereenheden om de wildstand te beheersen, het voorkomen en bestrijden van schade en het adviseren van jagers, beheerders, grondgebruikers, burgers en gemeenten.

€ 1.270.000

5.3.2

Landschap Noord-Holland, Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

Toelichting:
Met het programma Betrekken bij Groen faciliteren wij de groene vrijwilligers in Noord-Holland, door bijvoorbeeld gereedschappen en cursussen te geven zodat de vrijwilligers met de nodige kennis veilig en professioneel zich kunnen inzetten voor de Noord-Hollandse natuur. Ook maakt het Groen Fonds onderdeel uit het programma.

€ 708.000

5.3.3

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waddenbaai fase 1 (Noordkop)
Toelichting:
Deze verbetering van de natte infrastructuur in de Noordkop  is bedoeld om de vismigratiemogelijkheden en daarmee de ecologie van Amstelmeerboezem en Waddenzee te verbeteren.

€ 6.762.000

Programma 6 Economie, cultuur en welzijn

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2022

6.1.1

Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.
Toelichting:
Garantstelling voor de lening die nodig is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon.

€ 12.200.000

6.1.3

TerraTechnica.Inholland Alkmaar, lerend innoveren
Toelichting:
Bevordering van lerend innoveren technische scholing.

€ 450.000

6.1.3

RPA/ONH Skillsaanpak NHN
Toelichting:
Bevordering vaardigheden in technische en technologische beroepen

€ 100.000

6.1.3

St. Hoger onderwijs Nederland te Den Haag, locatie Hogeschool Inholland te Alkmaar / werkplaats digitaal ondernemen
Toelichting:
Werkplaats van publiek-private samenwerking en dient voor versnellen digitalisering

€ 100.000

6.1.4

Greenport Aalsmeer / Programmabureau
Toelichting:
Samenwerkingsverband sierteelt regio Aalsmeer

€ 150.000

6.1.4

Greenport Aalsmeer / Uitvoeringsprogramma
Toelichting:
Projecten op het gebied van versterking en verduurzaming sierteelt.

€ 100.000

6.1.4

Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau
Toelichting:
Samenwerkingsverband agrosector regio Noord-Holland Noord.

€ 165.000

6.1.4

Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma
Projecten op gebied van versterking en verduurzaming agrosector.

€ 100.000

6.1.4

Greenports Nederland/programma
Toelichting:
Landelijk samenwerkingsverband agrosector.

€ 150.000

6.1.4

Stichting Proeftuin Zwaagdijk, opstart veldlab bloembollen
Toelichting:
Project  innovatie en verduurzaming bollenteelt.

€ 50.000

6.1.4

Stichting Voedsel verbindt / Programmabureau

Toelichting:
Het faciliteren van het regionaal organiserend vermogen op voedselvraagstukken.

€ 125.000

6.1.4

Stichting Voedsel Verbindt/uitvoeringsagenda 2020-2023
Toelichting:
Het stimuleren van regionale korte keten projecten.

€ 400.000

6.1.4

Stichting Foodvalley/programmabureau TPC
Toelichting
Het stimuleren van de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.

€ 20.000

6.1.5

Aeres Hogeschool/lectoraat bodem
Toelichting
Het brengen en verbinden van bodemkennis naar de boerenpraktijk.

€ 50.000

6.2.1

Plein C

Toelichting:
Uitvoering programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

€ 750.000

6.2.1

Probiblio
Toelichting:
Uitvoering van de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel.

€ 3.464.240

6.3.1

Stichting NMF/Steunpunt M&A
Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.

€ 180.864

6.3.1

Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A
Toelichting:
Uitvoering wettelijke taken en provinciaal beleid m.b.t. monumenten en archeologie.

€ 279.136

6.3.2

Molenfederatie
Toelichting:
Projectsubsidie voor het organiseren van o.a. de Molencontactdag.

€ 15.000

6.3.2

Noord-Hollands Archief / verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.
Toelichting:
Voor een breed publiek ontsluiten van cultuurhistorische verhalen uit Noord-Holland via verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.

€ 124.000

6.3.3

Museum Kaap Skil
Toelichting:
Ten behoeve van de presentatie van de Palmhoutwrak-collectie.

€ 800.000

6.4.1

ROP Midden West
Toelichting: Subsidie tbv organisatie restauratie-opleidingen.

€ 17.000

6.4.2

Gemeente Gooise Meren/ Vestingsplein Muiden
Toelichting:
De gemeente Gooise Meren is bezig met het programma Verder met de Vesting Muiden’ met als doelstelling: het vergroten van de aantrekkelijkheid van Muiden voor inwoners en bezoekers. Het opknappen van het Vestingplein maakt hier onderdeel van uit. Het plein vormt de entree van Muiden en wordt nu als ‘verloren’ stenige plek ervaren vol auto’s en weinig uitstraling. Bedoeling is om het Vestingplein om te vormen tot een representatieve entree van de stad met een prettig verblijfsklimaat.

€ 800.000

6.4.2

Stichting Liniebreed Ondernemen, publiekscommunicatie
Toelichting:
De provincie is als siteholder van de Stelling van Amsterdam verantwoordelijk voor het uitdragen van het verhaal over het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Deze subsidie wordt verstrekt voor publiekscommunicatie rondom dit verhaal.

€ 87.000

6.4.2

Gemeente Weesp, Schanzen
Toelichting:
Doelstelling is het beter leesbaar maken en de recreatieve kwaliteit vergroten van belangrijke historische onderdelen van de Vestingstad Weesp. Het gaat hierbij om het bastion Nieuw Agtkant en het realiseren van een coupure bij de Utrechtseweg als markering van de historische entree van Weesp.

€ 400.000

6.4.2

Regio Gooi- en Vechtstreek, Nieuwe werken nieuwe Hollandse waterlinie
Toelichting:
Doelstelling is het bevorderen van de bekendheid en leesbaarheid van de late periode van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie en dit te verbinden aan recreatieve, cultuurhistorisch en ecologische doelstellingen.

€ 490.000

6.5.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland
Toelichting:
De provincie stimuleert de vitaliteit van gemeenschappen. Via Dorpswerk worden initiatieven ondersteund op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.

€ 60.000

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27