Programma's

Ruimte en Water

Doelenboom

3. Ruimte en Water

3.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

3.1.1 Omgevingsvisie en omgevingswet uitdragen

3.1.2 Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

3.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid’

3.2.1 Bijdragen aan de optimalisering van OV- knooppunten en ketens

3.2.2 Beleid luchthavens uitvoeren

3.2.3 Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

3.2.4 Ruimtelijke structuur versterken

3.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

3.3 Bijdragen aan betaalbaar en toekomstbestendig wonen

3.3.1 Afstemming en regionale programmering woningbouw

3.3.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

3.4 Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptatie

3.4.1 Kaders stellen voor regionale keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

3.4.2 Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

3.4.3 Bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren regionale opgaven klimaatadaptatie

3.5 Verbeteren kwaliteit water en benutten en beheren water

3.5.1 Schoon en voldoende grondwater bevorderen

3.5.2 Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

3.5.3 Waterrecreatie stimuleren

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

52.105

6,3 %

Baten

27.705

3,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27