Openbaar bestuur

Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

De provincie is (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokale bestuur. Gemeentelijke opgaven hebben steeds vaker een regionaal karakter. Vanuit deze wettelijke rol en tegen deze achtergrond vinden wij het van belang dat gemeenten en regio’s over voldoende bestuurskracht beschikken. Om dit te bereiken stimuleren we regionale samenwerking en voeren we bestuurlijk overleg met zowel individuele gemeenten als in regionaal verband. Wij zetten dus in op bestuurskrachtige regio's door overleggen te voeren, kennis te delen, te faciliteren, te stimuleren en te wijzen op de provinciale uitvoeringsregeling versterking bestuurskracht. Indien noodzakelijk starten we een provinciale arhi-procedure (Wet algemene regels herindeling). Dit kan inhouden een gemeentelijke herindeling, waar wij terughoudend in zijn want in beginsel komt dit van onderop, of een zienswijze op een herindelingsadvies op initiatief van gemeenten. De provincie Noord-Holland is ook nauw betrokken bij de regionale samenwerking in het kader van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze MRA-samenwerking is in 2019 geëvalueerd. Daarna is begonnen met de implementatie van de aanbevelingen. Dit verbeteringsproces is nog gaande en zal vermoedelijk eind 2021 leiden tot een herzien MRA-convenant. Gedurende de afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland een actieve inbreng gehad in de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Die actieve rol zal ook in de vernieuwde samenwerkingsafspraken bestendigd worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27