Openbaar bestuur

Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

De provincie draagt met het interbestuurlijk toezicht bij aan het juist uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De provincie levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Met het systematische toezicht op de risicodomeinen: Financiën, Omgevingsrecht, Archief- en Informatiebeheer en Huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers, bevordert de provincie het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en natuur. De daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden zijn: goed informatie- en financieel beheer.
De wijze waarop Gedeputeerde Staten toezicht houden, is neergelegd in de beleidsnota IBT 2018-2021 (met uitzondering van het financieel toezicht op de waterschappen). In 2021 is een opvolgende IBT beleidsnota opgesteld voor de periode 2022-2025.
Binnen het domein Financiën worden jaarlijks aan de hand van de vastgestelde toezichtregimes de financiële posities van de gemeenten tegen het licht gehouden. Preventief toezicht, waarbij sprake is van verscherping van het toezicht, is daarbij uitzondering. Vanuit het generieke interbestuurlijke toezicht worden naast het systematische onderzoek ook thema-onderzoeken en praktijktoetsen uitgevoerd.
In 2021 hebben GS uitvoering gegeven aan een risicoanalyse op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project datagedreven werken. In 2022 zal dit verder worden uitgewerkt.
De jaarlijkse oordelen over de taakuitvoering van de gemeenten worden gepubliceerd.

Effectindicator 1.2.2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Streefwaarde

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (BBV-indicator)

2

0

0

0

0

0

n.v.t.

Toelichting indicator
BBV indicator: Als provincie voeren we toezichtstaken uit op de gemeenten. We hebben geen directe invloed op de (ontwikkeling van de) financiële positie van gemeenten. Om deze reden is er ook geen streefwaarde voor de indicator opgenomen.

Bron: https://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/BBV/Gemeenten-financieel-toezicht.aspx

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27