Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico-inventarisatie (bruto)

Begroting 2021
(x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2022

Mutaties
begroting 2022
t.o.v. jaarrekening 2020 (x € 1.000)

Afname / toename

Beleidsrisico's

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

-

Bedrijfsvoeringrisico's

€ 27.388

€ 8.948

€ 12.298

€ 3.350

afname

Financieringsrisico's

€ 13.100

€ 17.400

€ 17.560

€ 160

toename

Grondexploitatierisico's

€ 2.400

€ 2.330

€ 2.100

€ -230

afname

Risico's verbonden partijen

€ 14.855

€ 3.513

€ 3.513

€ 0

-

Brutorisicobedrag

€ 57.743

€ 32.191

€ 35.471

€ 3.280

toename

Toelichting

In vergelijking met de voorgaande inventarisatie voor de jaarrekening 2020, is het totaal aan bruto risico’s per saldo toegenomen met € 3,3 miljoen. De toename in de bedrijfsvoeringsrisico’s wordt grotendeels veroorzaakt door het risico 'beschikbaarheidsvergoeding OV'. Er bestaat een kans dat de provincie extra kosten maakt in verband met een eventueel (voorkomen van een) faillissement of niet nakomen van de verplichtingen in de concessiebesluiten door concessiehouder (geen of veel minder openbaar vervoer) als gevolg van financiële gevolgen van de coronacrisis voor de reizigersopbrengsten in het openbaar vervoer.

Overige risico’s niet gekwantificeerd

Naast genoemde risico’s onderkennen wij bij de provincie een aantal risico’s die zich op dit moment zowel landelijk als wereldwijd voordoen en die nog niet verder te kwantificeren zijn. Wij denken hierbij aan:
PFAS
Bij civiele werken moet de grond worden onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Indien de grond meer schadelijke stoffen bevat dan de norm toestaat, zal dit vertraging in de projecten tot gevolg hebben. De omvang en eventuele schade die hierdoor ontstaat, is niet te kwantificeren.

Stikstof
Door uitspraken van de Raad van State lopen projecten mogelijk vertraging op. Met de komst van de Stikstofwet is dit probleem nog niet opgelost. De omvang en eventuele schade die dit kan hebben op projecten is op dit moment niet te kwantificeren. Op basis van het projectenoverzicht wordt een inventarisatie uitgevoerd om de risico’s verder in beeld te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27