Economie, cultuur en welzijn

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

Een duurzame agro-food sector is van groot belang, gezien de impact van de sector op het ruimtegebruik en leefbaarheid in de provincie Noord-Holland naast het economische belang en de grote bijdrage van de keten aan de werkgelegenheid. Ingezet wordt op behoud, versterking en verduurzaming van de vijf ruimtelijk-economische landbouw- en visserijclusters: Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, Voedsel Verbindt, SeedValley en Visserij. In de beide Greenports zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Deze richten zich op duurzame ruimtelijke ontwikkelingen; toekomstbestendige arbeidsmarkt; versterking van imago en positionering van de (glas)tuinbouw; internationalisering, kennisdeling en het in de praktijk brengen van innovaties, verduurzaming van (bollen)teelt.
In de Voedselvisie 2020-2030 staan de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. De ambitie is een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor ons als mens en dierenwelzijn (bijv. zo natuurlijk mogelijk houden van dieren via regeneratieve landbouw), het klimaat, bodem, water en biodiversiteit. Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het nodig dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. Dit noemen we samenwerking in de keten. Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook de groothandel, horeca, supermarkten, consumenten, onderwijs, veredelaars, data & techniek en afvalverwerkers. Het hele voedselsysteem is complex en het kost tijd om dat te veranderen. Zie: voedselvisie en platform .
In de uitvoeringsagenda 2021-2022 heeft de provincie haar doelen voor 2022 uiteengezet. We zetten in op gebiedsprojecten, eiwittransitieprojecten en korte ketenprojecten.
Daarnaast zetten wij in op samenwerkende netwerken.

De provincie investeert in agrimatie zodat cijfers en feiten over duurzaamheidsprestatie van de land- en tuinbouw in Noord-Holland goed toegankelijk zijn.

In de glastuinbouw ligt de nadruk op energie, warmte zoals geothermie, en CO
2 . Concentratie van glastuinbouwbedrijven en samenwerking in energieprojecten is noodzakelijk voor een klimaatneutrale glastuinbouw. De tuinbouw heeft tevens uitdagingen om voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten aan zich te binden en op te leiden. Seed Valley is internationaal van betekenis voor de kwaliteit van gewassen. Seed Valley is verbonden met de Greenports.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27