Economie, cultuur en welzijn

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een nationaal programma dat voor 90% door de provincies en 10% door het Rijk wordt uitgevoerd. Noord-Holland beschikt binnen dit programma over € 77 miljoen aan Europese middelen. Van dit bedrag is € 37,9 miljoen bestemd voor regelingen waarvoor de reserve Europese landbouwprojecten is bedoeld, zoals jonge boeren, innovaties en LEADER. Het overige bedrag (€ 39,1 miljoen) betreft agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) uit de portefeuille Natuur. De provincie draagt voor deze POP3-periode circa € 17,5 miljoen bij voor de uitvoeringskosten en cofinanciering van projecten. Dit is inclusief € 5,0 miljoen die via de begrotingswijziging 2021 aan de reserve zijn toegevoegd. Deze toevoeging heeft plaatsgevonden omdat het POP3 met twee jaar is verlengd tot en met 2022. De betalingen van POP3-subsidies kunnen drie jaar doorlopen, dat wil zeggen tot en met 2025. In 2023 start de nieuwe periode voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die periode loopt van 2023-2027 en twee jaar uitlooptijd voor betalingen. De provincie participeert in de voorbereiding van het GLB/Nationaal Strategisch Plan.

Met subsidieregelingen dragen wij bij aan innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht, jonge boeren, LEADER (versterken landelijk gebied).

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27