Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Reserve Groen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen,  natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Programma

5 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013 Eindigt op: 31 december 2025

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27